Publicerad 16 januari 2024

Effektivitet för kommuner, nyckeltal

För att möjliggöra analys och jämförelser av relativ effektivitet har RKA publicerat nyckeltal i Kolada. Med hjälp av dessa kan kommuner analysera sitt eget läge och även hitta goda exempel. Visningen av nyckeltal för produktivitet och effektivitet i kommuner är uppdaterad med 2022-års nyckeltal.

Nyckeltalen utgår från befintlig statistik men då datatillgången är begränsad liksom möjligheten att mäta resultatkvalitet i flera av verksamheterna behöver analyser göras med stor försiktighet.

Nyckeltalen för produktivitet och effektivitet i Kolada

Visningen i Kolada för produktivitet och effektivitet i kommuner är uppdaterad med 2022-års nyckeltal. I Kolada kan du se effektivitetsindex per verksamhet för att få en samlad bild av hur kommunen ligger till i jämförelse med andra, utifrån kostnader och kvalitet för de olika verksamheterna.

Genom att klicka på indexet i Kolada kommer du åt underliggande nyckeltal, det vill säga de värden som indexen baseras på. På så sätt är det möjligt för kommunen att se vad som ligger bakom de olika indexvärdena, vilket är grundläggande för analysen och förbättringsarbetet.

För beräkning av kvalitetsindex grundskola och gymnasieskola 2022 har vi använt data från Skolinspektionens elevenkät från 2022 och 2023, då alla kommuner inte har data 2022.

I juni 2023 kompletterades visningen med nyckeltal för kultur, fritid och samhällsbyggnad/infrastruktur. Dessa nyckeltal avser nettokostnader och nöjdhet och för verksamheterna beräknas inga index. Vår förhoppning är att kunna utveckla dessa delar ytterligare.

Syfte och nyckeltal som ingår i beräkningarna

Syftet med nyckeltalen för produktivitet och effektivitet är att de ska kunna bidra till insikter – är vår verksamhet effektiv eller inte – genom att peka ut utmaningar och förebilder i olika verksamheter och i olika kommuner. Nyckeltalen är justerade utifrån struktur för att göra det möjligt att jämföra kommuner som har olika förutsättningar.

De nyckeltal som ingår i beräkningarna är följande verksamhetsområden:

  • Utbildning – förskola, kommunal grundskola, kommunal gymnasieskola.
  • Stöd och omsorg – LSS, ekonomiskt bistånd samt äldreomsorg.

Verksamhetsområden med nyckeltal där det inte beräknas index:

  • Kultur och fritid.
  • Samhällsbyggnad och infrastruktur.

Produktivitets- och effektivitetsnyckeltal i Kolada

I filmen presenterar RKA uppdraget om produktivitet och effektivitet i kommuner. Visningen är från hösten 2021 men ger fortfarande en god bild av bakgrunden till indexen och var du hittar dem i Kolada.

Filmen är 16 minuter och 23 sekunder lång.

Kontakta RKA

Informationsansvarig

  • Maria Price
    Kanslichef